marsbot:

12/21/2010 Lost in Translation. Shibuya, Tokyo